کوچکی دور سر
فلج مغزی
فلج شل حاد
وحشت و کابوس
عقب ماندگی
سرفصل
رشد دور سر
تب و تشنج
اختلال تعادل
ارزیابی